تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 1 
1368 
فقه و معارف اسلامی 
محلات - خوانسار 
16.50 
سطح 2 
1373 
فقه و معارف اسلامی 
قم 
16.50 
سطح 3 
1381 
فقه و معارف اسلامی 
قم 
17.50 
دکترا 
1389 
مدرسی معارف/گرایش قرآن و متون 
دانشگاه قرآن و حدیث 
19.00 
دکترا 
 
مدرسی معارف اسلامی/گرایش قران 
دانشکده علوم حدیث