الگوی ساختار قدرت در خانواده بر اساس منابع اسلامی و مقایسه آن با الگوی ساخت نگر در روانشناسی
178 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : جواد ترکاشوند