تأثیر الگو در سعادتمندی انسان
149 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : فرهنگی