تربیت عاطفی از منظر قرآن کریم و حدیث با تأکید بر محبت، خشم و ترس
140 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قرآن و حدیث
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سید رضا موسوی
ندارد