شاخصه ها و آثار تسلیم در قرآن و روایات
148 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: قرآن و حدیث
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : زهراسادات جوادی فر
تسلیم یکی از مفاهیم اساسی در اسلام است که از نظر قرآن و روایات مفهوم آن, انقیادِ محض در پیشگاه خداوند متعال و انقطاع کامل از غیر خدا و چیزی را جز یاد و مهر او در دل قرار ندادن می‌باشد؛ این پژوهش با هدف مشخص کردن این مسئله که ضرورت تسلیم چیست و شاخصه‌ها و آثار آن کدام است, انجام شده است. روش پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. یافته‌های اصلی این پژوهش در حوزۀ تسلیم عبارتست از: ضرورت تسلیم، شاخصه¬های تسلیم و آثار تسلیم؛ که یافته‌های مربوط به ضرورت آن از سه مبنای اصلی که شامل: خداشناسی, انسان شناسی و جهان شناختی است تشکیل شده است و مجموعۀ آنها نشان دهندۀ این است که چون انسان موجودی جاهل و نیازمند و در عین حال هدفمند بوده و به دنبال تکامل می‌باشد و از طرف دیگر در جهانی زندگی می‌کند که قوانینی ثابت و تخلف ناپذیر داشته و در عین حال خدایی دارد که مالک و مدبّر و هادی و ربّ و عالم و قادر است, پس به مصلحت انسان است که در همۀ امور تسلیمِ محض خداوند باشد تا به سعادت دنیا و آخرت برسد, و در غیر این صورت آسیب دیده و به نتیجه نخواهد رسید. یافتۀ دیگر تسلیم, شاخصه‌های آن می‌باشد که خصیصه‌ها و نشانه‌های انسان تسلیم را بیان می‌کند که مشتمل از راضی بودن به تقدیر الهی, پذیرفتن حق, صدق و اخلاص, تقدیم ارادۀ خدا بر ارادۀ خود, تنها به خدا اتکا داشتن, رضایت از داوری خدا و رسول اکرم (ﷺ) , خود را مالک چیزی ندانستن, تواضع و فروتنی و موحد تام بودن است. و یافتۀ آخر, مشخص کنندۀ آثار تسلیم در زندگی بر اساس هدایت, رستگاری و سعادت, سلامت نفس, آسایش و آرامش, خشنودی و سرور, حفاظت و امنیّت و برآورده شدن حوائج است. و از جمله نتایجی که از این پژوهش بدست می‌آید این است که با شناساندن ضرورت تسلیم و آثارش به مردم جامعه, می‌توان میزان انقیاد آنها را در برابر اوامر الهی سنجید و با بررسی درست این مبانی و تفهیم آن به مردم, سطح دین‌داری و شادکامی جامعه را ارتقا داد, همچنین در سیستم‌های آموزشی یا روانشناسی و جامعه شناسی با کمک شاخصه‌های تسلیم, می‌توان نقاط ضعف و قوت مردم را شناسایی نمود,تا به این وسیله جامعه را هر چه بیشتر به سمت سلامت و دین مداری و نشاط سوق دهیم و از کسالت و رخوت عمومی باز داریم.