تأثیر احساس نظارت بر رفتار انسان
140 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: قرآن و حدیث
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : علی فاطمی منش
ایمان به باورهای دینی، کنترل قوی و محکمی در برابر وسوسه‌های شیطان است. نظارت الهی بر اعمال انسان و توجه انسان به این نظارت و مراقبت از خود، عامل موثری در کنترل رفتار دارد، در این تحقیق تاثیر نظارت بر رفتار انسان و تقویت این احساس بحث می‌شود؛ گفتنی است در فرایند نظارت، عواملی وجود دارد که این احساس را ضعف و قوت بخشد؛ توجه به کثرت ناظران اعمال، توجه به دامنه‌ی گسترده‌ی نظارت، توجه به ویژگی‌های ناظران، توجه به ثبتو ضبط شدن اعمال و... از جمله‌ی انها است. در این نوشتار چند فصل امده است: ناظران و شاهدان اعمال، ویژگی‌های ناظران، فرایند اثرگذاری نظارت و راهکارهای تقویت نظارت. کلید واژه نظارت، مصادیق نظارت، فرایند نظارت، راهکارهای نظارت.