نشانه شناسی کبر، حرص و حسادت در منابع اسلامی با گرایش روانشناسی مثبت
164 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علامه طباطبایی تهران
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : عبدالوحید داودی
توجه به مسایل اخلاقی سابقه ای به درازای تاریخ بشری دارد . در علم اخلاق صفات اخلاقی به دو دسته فضایل و رذایل اخلاقی تقسیم می شود، در چند سال اخیر و با پیشرفت علم روانشناسی ، گرایشی جدید به نام روانشناسی مثبت بوجود امده که این علم توجه خود را به فضایل اخلاقی و قابلیت های انسانی معطوف کرده است. توجه به فضایل اخلاقی بدون نگاه به رذایل اخلاقی کاری ناقص می باشد و به همین خاطر نگاهی جدید در روانشناسی مثبت بوجود امده که به رذایل اخلاقی و اثر انها در تضعیف فضایل اخلاقی توجه می نماید. سه رذیله اخلاقی مهم که در منابع دینی و اخلاقی به انها توجه فراوانی شده است کبر ، حرص و حسد می باشند، اهمیت این سه صفت به قدری زیاد می باشد که از انها در روایات به عنوان(( اصول الکفر)) تعبیر شده است. برای شناسایی هر امری در زندگی احتیاج به دانستن نشانه های ان داریم و رذایل اخلاقی نیز از امر مستثنی نیستند بنابراین برای شناسایی رذایل اخلاقی باید ملاکی عینی برای انها در اختیار داشته باشیم ، و همچنین با توجه به فرهنگ اسلامی و ضرورت اسلامی سازی علوم انسانی باید این نشانه شناسی از طریق منابع دینی صورت بگیرد. در این تحقیق به نشانه شناسی این سه صفت اخلاقی و اثر انها بر فضایل و قابلیت های مطرح شده در روانشناسی مثبت پرداخته شده است.برای رسیدن به هدف تحقیق برای کبر 20 نشانه و برای حرص 15 نشانه و برای حسد 25 نشانه از منابع اسلامی استخراج شده و سپس رابطه نظری این نشانه ها را با قابلیت های مورد تاکید روانشناسی مثبت بررسی گردید که اثر منفی صفات فوق در اکثر قریب به اتفاق قابلیت ها بدست امده است. کلمات کلیدی : نشانه شناسی ،کبر ، حرص ، حسد ، روانشناسی مثبت ، فضایل و قابلیت ها