الگوی کنترل پرخاشگری بر اساس آموزه های اسلامی
136 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مجید جعفری هرفته
ندارد