روانشناسی سیاسی مردم کوفه با تأکید بر نهج البلاغه
124 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: قرآن و حدیث(دانشکده علوم حدیث سابق)
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : سمیه سادات آقایی
ندارد