بررسی تطبیقی مفهوم توکل به خدا در قرآن و عهد عتیق
137 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده علوم حدیث
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : آمنه رضایی