ساخت و اعتباریابی مقیاس امید از دیدگاه اسلام
159 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محمود خلیلیان شلمزاری