بررسی جنسیتی نصوص دینی (آیات و روایات) در حوزه خانواده با رویکرد دینی - روانشناختی
142 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده علوم حدیث
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : ضیائی