مبانی و روشهای هشدار و هشداردهی در قرآن کریم
147 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده علوم حدیث
تاریخ دفاع: 1390