نقش خودکانونی و خداکانونی در شکل گیری اخلاق اجتماعی با تأکید بر نهج البلاغه
139 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده علوم حدیث
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : حسین پسندیده