تفکر خلاق و حل مسئله از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) و مقایسه آن با دیدگاه اندیشمندان غربی
143 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده علوم حدیث
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : زهرا گوهری