بررسی نقش ارتقاءنگرش دینی در کاهش رفتار مجرمانه زندانیان در زندان مرکزی قم
137 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : اباذر رضایی