بررسی نقش مداخله های شناختی - رفتاری در افزایش سطح خودمهارگری کودکان دبستانی با تکیه بر منابع اسلامی
138 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : ابراهیم اخوی