تحلیل روانشناختی حسادت و ساخت آزمون اولیه آن از منظر اسلام
127 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : ابوالقاسم ولی زاده