مدیریت فکر و شناخت در حوزه اخلاق بر اساس آیات و روایات
127 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده علوم حدیث
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سمانه مطلق مجد