نقش باور به تقدیر الهی در رضامندی در آیات و روایات
144 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : سمیه حسن زاده جهرمی