درآمدی بر پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی
162 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بررسی نظریه¬های اعتیاد نشان داد که علل گرایش به اعتیاد، بیشتر حول چند محور قرار می¬گیرند که عبارتند از: لذت¬جویی، نارضایتی، نابردباری، ناسپاسی، زیاده¬خواهی، و ناخویشتنداری. بر این اساس، از عوامل گرایش به اعتیاد لذت¬جویی است که فرد را به سمت هر نوع لذت سوق داده و از هر نوع رنج فراری می¬دهد. عامل دیگر نارضایتی است. افراد ناراضی از زندگی ممکن است برای مهار آن به سمت با اعتیاد روی آورند. عامل دیگر نابردباری است که در مواجهه با سختی¬ها پیش می¬آید. افراد ناتوان در مقابله با سختی¬ها، برای کاهش فشار آن ممکن است به موادی که اثرات تخدیری دارند، روی آورند. عامل دیگر، ناسپاسی است. بر اساس این عامل، افرادی که نکات مثبت و خوشایند زندگی را نمی¬بینند و ناسپاسی می¬کنند، دچار احساس محرومیت شده و لذا بیش از دیگران زمینه گرایش به اعتیاد را دارند. عامل دیگر، زیاده¬خواهی است. افراد زیاده¬خواه که به هیچ چیز قانع نیستند، همواره خود را با انبوهی از خواسته¬های برآورده نشده، مواجه می¬بینند که فشار زیادی را بر آنان وارد می¬سازد و همین امر زمینه گرایش به اعتیاد را فراهم می¬آورد. عامل دیگر، ناخویشتنداری است. اعتیاد، یک وسوسه فریبنده است که کشش زیادی از درون را به وجود می¬آورد. از این رو، ضعف خویشتنداری، موجب شکستن مقاومت در برابر وسوسه مصرف مواد شده و گرایش به اعتیاد را سبب می¬شود. همان گونه که مشهود است، همه این عوامل با یکی از سرفصل¬های مهم اسلامی مرتبط است. با این حساب، به راحتی می¬توان راه¬های اسلامی پیشگیری از اعتیاد را به دست آورد. رویکرد اسلامی در پیشگیری از اعتیاد، به تناسب هر کدام از عوامل، راهکارهایی را ارائه می¬کند و در نهایت، این راهکارها خود یک مبنای اساسی و کلی دارند که همه آنها را تحت پوشش قرار می¬دهد.