تحلیل مسئله «خویشتنداری در جمع»
119 بازدید
محل نشر: تحقیقات علوم قرآن و حدیث/ش24
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/12/11
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این بررسی آن است که روشن سازد چرا در خلوت، نابهنجاری افزایش و هنجارها کاهش می­یابد؟ روش تحقیق، توصیفی و از نوع کتاب­خانه ­ای با تحلیل محتوا می­باشد. یافته این بررسی آن است که تفاوت رفتار در خلوت و جلوت، به جهت تفاوت در حضور و عدم حضور است. درک حضور و نظارت دیگران، موجب حالتی در انسان می­گردد که شرم و حیا نامیده می‌شود و مانع رفتارهای نابهنجار می­گردد. حیا، یک تغیّر و انکسار درونی است که در مواجهه با رفتارهای ناروا به وجود می­آید و حالتی از انزجار و انقباض روحی و روانی را نسبت به امور زشت و ناهنجار به وجود می­آورد و در نتیجه موجب ترک آن می­شود. نتیجه­ ای که از این بررسی می ­توان گرفت آن است که حضور و نظارت دیگران، یکی از منابع مهم در مهار نفس و تنظیم رفتار می‌باشد. از این رو می­توان برای تصحیح رفتار و تقویت خویشتن‌داری، از این منبع مهم استفاده نمود و انسان­ها را به انجام کارهای نیک و ترک کارهای زشت واداشت . واژه‌های کلیدی: قرآن، حدیث، حضور، نظارت، خویشتن‌داری، حیا.