مدل «احسان - سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی
158 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه حدیث حوزه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/06/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده که اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد. kظریه محبت در اسلام بر پایه احسان استوار است و لذا احسان از طریق جلب محبت، موجب بهبود روابط می-شود. همچنین سپاسگزاری از یک سو در مورد دوستان موجب افزایش رضامندی و وفاداری، و در مورد دشمنان موجب اصلاح روابط می¬شود و از سوی دیگر موجب تقویت ارتباط با خدا شده و در عین حال از همان مسیر به بهبود روابط اجتماعی نیز کمک می¬کند. تحقیقات تجربی نیز اثر سپاس را بر بهبود خلق افراد و افزایش شادمانی آنها اثبات کرده است. نتیجه این که سنت احسان و سپاس می¬تواند به عنوان عنصری اثرگذار در اصلاح و ارتقاء روابط اجتماعی به کار گرفته شود. با تقویت سنت احسان و سپاس می¬توان احساس رضایت و وفای اجتماعی را به وجود آورد و خصومت¬ها را به عطوفت تبدیل کرد و نشاط و شادمانی را افزایش داد. کلید واژه ها: احسان، سپاس، روابط اجتماعی، اسلام