گونه شناسی شناختهای اثرگذار در اخلاق
140 بازدید
محل نشر: علوم حدیث/ش 65/
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/08/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف این بررسی آن است که روشن سازد در احادیث پیشوایان دین، برای اصلاح رذایل و تقویت فضایل اخلاقی، از چه نوع شناخت¬هایی استفاده شده است. روش بررسی کتابخانه¬ای و توصیفی است. بدین منظور، احادیث فضایل و رذایل اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفته، روش¬های شناختی آنها شناسایی و سپس طبقه-بندی شده¬اند. یافته¬های این پژوهش نشان می¬دهد که شش دسته شناخت در اصلاح و مدیریت اخلاق مورد استفاده قرار گرفته¬اند که عبارتند از: شناخت انسان؛ شناخت دنیا؛ شناخت مرگ؛ شناخت آخرت؛ شناخت خداوند؛ شناخت پیامد خلق¬ها و اعمال. هر کدام از این موضوعات شش¬گانه ابعاد مختلفی دارند و به تناسب صفات اخلاقی، هر کدام موجب اصلاح یا تقویت یک یا چند ویژگی اخلاقی می¬شوند. نتیجه این پژوهش آن است که اولاً مدل شناختی اسلام در اخلاق، یک مدل شش¬وجهی می¬باشد. ثانیاً برای تغییر اخلاق در انسان، می¬توان از یک یا ترکیبی از چند عنصر از شناخت¬های شش¬گانه یاد شده استفاده نمود. کلید واژه¬ها: اخلاق، شناخت، تفکر، خودشناسی، خداشناسی، دنیا شناسی، مرگ شناسی، آخرت شناسی، پیامد شناسی.