بررسی و تحلیل شادکامی از منظر قرآن کریم
139 بازدید
محل نشر: مطالعات تفسیری/10
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/05/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی حاضر بر آن است تا با تأکید بر رویکردی نو، زمینه طرح جذاب و تأثیرگذار مباحث قرآنی برای عموم مخاطبان به ویژه دانشجویان را بیش از پیش فراهم آورد. در این رویکرد که رویکردی زندگی¬محور است، نقش و جایگاه مفاهیم و مسایل قرآنی در زندگی مرکز ثقل قرار می¬گیرد و طراحی و طبقه¬بندی مباحث بر اساس آن انجام می¬شود. موضوعی که در این نوشتار بررسی می¬شود، شادکامی است. نتیجه این بررسی نشان می¬دهد شادکامی دارای سه مؤلفه رضامندی در خوشایند، فقدان عواطف منفی در ناخوشایند و نشاط در خوشایند و ناخوشایند می¬باشد. عوامل تحقق دو مؤلفه نخست عبارتند از: 1) باور به مالکیت خداوند؛ 2) صبر و بردباری؛ 3) باور به تقدیر (یا اسناد)؛ 4) شناخت ارزش واقعی دنیا؛ 5) بازشناسی نعمت¬ها؛ 6) مدیریت مقایسه؛ 7) شکر؛ 8) تصحیح ارزیابی از محرومیت؛ 9) معناشناسی بلاها؛ و 10) استعانت (تقویت توان). و عوامل مؤلفه سوم (نشاط) عبارت است از: لذت همه جانبه و فراگیر، مشروط به فقدان پیامدهای منفی. کلید واژه: شادکامی، رویکرد زندگی¬محور، نشاط، رضامندی، صبر، شکر