پایه نظری رضامندی از دیدگاه اسلام
136 بازدید
محل نشر: روانشناسی و دین/ش20
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف این پژوهش، بررسی پایه نظری رضامندی از دیدگاه اسلام است. در این بررسی از روش تحلیل محتوا و فهم روان‌شناختی متون اسلامی استفاده شده است. رویکرد نخست روان‌شناسی به رضامندی بر پایه لذت و پرهیز از درد بوده است. سپس با آشکار شدن نقاط ضعف آن، رویکرد مبتنی بر سعادت، شناخت و فضایل درونی جایگزین آن شد. یافته این بررسی نشان می‌دهد که پایه نظری رضامندی از دیدگاه اسلام «خیرباوری» است. این، از سویی مبتنی بر یک واقعیت خداشناختی است که همه امور به «تقدیر» خداوند رقم می‌خورد و همه تقدیرهای او «خیر» است. و از سوی دیگر مبتنی بر یک رفتار انسانی است که اگر انسان به آن واقعیت خداشناختی باور پیدا کند، به رضامندی دست خواهد یافت. نتیجه این که برای رسیدن به رضامندی، باید باور به خیر بودن تقدیر را به وجود آورد. کلید واژه: رضامندی، لذت، سعادت، تقدیر، خیرباوری، خیر مقدر، خیر مؤثر.