پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام
152 بازدید
محل نشر: مطالعات اسلام و روانشناسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/7/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این پژوهش آن بود که تئوری هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام را بررسی نماید. پرسش¬های اساسی عبارت بود از اینکه: 1) کارکرد هیجانات مثبت چیست؟ 2) الگوی هیجانات مثبت کدامند؟ روش پژوهش، کتابخانه¬ای است که پس از شناسایی و استخراج مفاهیم مربوطه از متون اسلامی، به تحلیل محتوای آن پرداخته شد. نتایج نشان ¬داد که هیجانات مثبت موجب «بسط – برانگیختگی – توانمندی» می¬شوند؛ روان انسان را از انقباض خارج کرده و گسترش می¬دهند؛ انسان را از خمودی خارج ساخته و برانگیخته می¬کنند؛ و ناتوانی را از بین برده و انسان را برای انجام امور، آماده و توانمند می¬سازد. الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام سه ویژگی دارد: 1) همه ابعاد مادی و معنوی انسان را شامل می¬شود. 2) باید متوازن بوده و هر کدام از ابعاد، هیجان مناسب خود را داشته باشند 3) نباید پیامد منفی داشته باشند. وگرنه نتیجه معکوس خواهند داد. واژه‌های کلیدی: هیجانات مثبت، نشاط، لذت، سرور، روان‌شناسی اسلامی، الگوی هیجانات.