مؤلفه های احساس سعادتمندی در احادیث با رویکرد روانشناختی
136 بازدید
محل نشر: علوم حدیث/62
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/10/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این بررسی آن است که مؤلفه¬های احساس سعادتمندی را بر اساس احادیث مشخص سازد. پرسش این است که سعادت به چه معناست و احساس سعادتمندی از چه مؤلفه¬هایی تشکیل می¬شود. این پژوهش از نوع کتاب¬خانه¬ای است که در آن، با استفاده از روش مفهوم¬شناسی معنای سعادت به دست آمد و سپس با روش تحلیل محتوا و تحلیل عقلانی، سعادت و مفاهیم مرتبط با آن بررسی و مؤلفه¬های تشکیل دهنده احساس سعادتمندی به دست آمدند. نتیجه این بررسی نشان داد که سعادت ترکیبی از خیر و سرور است، و احساس سعادتمندی ترکیبی از احساس رضامندی و نشاط می¬باشد و در مرتبه بعد، رضامندی خود به مؤلفه¬های جزئی¬تری مانند شکر در خوشایند، صبر بر ناخوشایند، رغبت به طاعت و کراهت از معصیت؛ و نشاط نیز به نشاط مادی و معنوی تحلیل می¬شود. کلید واژه: سعادت، رضامندی، نشاط، شکر، صبر، رغبت به طاعت، کراهت از معصیت، لذت مادی، لذت معنوی