نظریه توحید در شادکامی
98 بازدید
محل نشر: روانشناسی و دین/15
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/09/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این بررسی آن است که روشن سازد با توجه به ساختار دو بعدی شادکامی(نشاط – رضامندی)، تئوری شادکامی از نظر اسلام کدام است و چه چیزی می¬تواند تحقق شادکامی را تبیین نماید. این پژوهش، یک بررسی کتابخانه¬ای است. بدین منظور، آن بخش از منابع اسلامی (قرآن و حدیث) که مربوط به این مسئله می¬باشد، مشخص و با استفاده از روش تحلیل محتوا(متن) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می¬دهد که تئوری شادکامی در اسلام، مبتنی بر «توحید» است که به معنی «واقعیت¬شناسی توحیدی» و «هماهنگ¬سازی با واقعیت¬های توحیدی»ِ مربوط به شادکامی می¬باشد. بر اساس این تئوری، شادکامی مبتنی بر واقعیت¬هایی است که توسط خداوند متعال تقدیر شده و دست¬یابی به آن نیز راه خاصی دارد که باز توسط خداوند متعال تنظیم شده است. شناخت این واقعیت¬ها و پذیرش آنها، از سویی موجب «رضامندی» از تقدیرهای خداوند متعال می¬گردد؛ چون آنها را مبتنی بر «خیر» می¬بیند. همچنین موجب «نشاط» می¬شود؛ چون لذت¬های مورد نیاز را بر اساس الگوی الهی آن تأمین می¬کند. کلید واژه¬ها: شادکامی، رضامندی، نشاط، توحید، واقعیت¬شناسی توحیدی، هماهنگ¬سازی با واقعیت¬های توحیدی، الگوی خداباوری در شادکامی.