به سوی آینده؛ دربست یا در باز؟ (گشودگی به تجربه)
93 بازدید
محل نشر: مجله سپیده دانایی/ش29
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/8/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی